Hertz / Hz /

December 6, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Kmitočet (Frekvencia) 

Hz

hertz

Odvodená jednotka SI.
1 Hz je kmitočet periodického deja, ktorého jedna perióda trvá 1 s.

Číselne sa frekvencia rovná počtu opakujúcich sa dejov za jednotku času. Ak sú opakovanými dejmi plné otočenia telesa, ide o otáčky. V staršej literatúre sa 1 Hz niekedy označuje ako cykel za sekundu (c/s).

Ohm / Ω /

December 5, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Elektrický odpor 

Ω - ohm (grécke písmeno)

ohm

Odvodená jednotka SI.
1 ohm je odpor vodiča, v ktorom stále napätie 1 V medzi koncami vodiča vyvolá prúd 1 A, ak nepôsobí vo vodiči elektromotorické napätie.
ohm = m^2 * kg * s^-3 * A^-2

Volt / V /

December 5, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Elektrické napätie 

V

volt

Hlavná jednotka elektrického napätia (resp. elektrického potenciálu. elektromotorického napätia) (SI).
1 V je napätie medzi koncami vodiča, do ktorého stály prúd 1 A dodáva výkon 1 W.
V = m^2 * kg * s^-3 * A^-1

Ampér / A /

December 5, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Elektrický prúd 

A

ampér

Základná jednotka SI.
1A je prúd, ktorý pri stálom prietoku dvoma rovnobežnými, priamymi veľmi dlhými vodičmi zanedbateľného kruhového prierezu, umiestnenými vo vákuuvo vzdialenosti 1 m od seba, vyvolá medzi vodičmi silu 2.10^-7 N (2.10^-7 m.kg.s^-2) na 1 m dĺžky.

(1A je tiež hlavná jednotka magnetického potenciálu-magnetického napätia-alebo magnetomotorického napätia).

« Predošlá strana