Decibel / db /

December 6, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Hladina intenzity zvuku 

dB

decibel

Bezrozmerná logaritmická jednotka vyjadrujúca hladinu akustickej intenzity, akustického výkonu, resp. akustického tlaku, a pomer dvoch elektrických veličín. Udáva sa v dekadických logaritmoch.
V akustike je napr. hladina intenzity zvuku v dB definovaná vzťahom dB= 10 log (I/Io), pričom
I – je intenzita zvuku
Io – je prahová intenzita zvuku, t.j. 10^-12 W/m^2 (prahová intenzita čistého tónu frekvencie 1000 Hz).
Z tejto rovnice dostaneme
I = Io * 10^1/10 = 1,259 Io,
čiže zvýšenie hladiny intenzity o 1 dB znamená zväčšenie fyzikálnej intenzity zvuku v pomere 1,259, t.j. o 25,9 %. Je to približne zvýšenie, ktoré ešte možno rozoznať sluchom.