Niektoré fyzikálne konštanty

December 6, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Metrické jednotky 

Niektoré fyzikálne konštanty

konštanta značka hodnota
Rýchlosť svetla vo vákuu c 3.108 m.s-1
Elementárny náboj e 1,602.10-19 C
Gravitačná konštanta G 6,67.10-11 m3.s-2 kg-1
Univerzálna plynová konštanta R 8,314 J.mol-1. K-1    
Avogardova konštanta Na 6,022.10-23 mol-1
Boltzmannova konštanta k 1,38.10-23 J.K-1
Stefanova - Boltzmannova konštanta s  5,67.10-8W.m-2.K-4
Permitivita vákua e0  8,85.10-12 F.m-1
Permeabilita vákua µ0  1,26.10-6 H.m-1  
Planckova konštanta h 6,63.10-34 J.s
Hmotnosť elektrónu me 9,11.10-31 kg
5,49.10-4 u
Hmotnosť protónu mp 1,67.10-27 kg
1,0073 u **
Hmotnosť neutrónu mn 1,67.10 -27 kg
1,0087 u **

** Hmotnosti zapísané v u sú v atómových hmotnostných jednotkách
1 u = 1,6605402.10-27 kg.

Zdroj: Fyzikálna veličina a jej jednotka

Odvodené jednotky SI

December 6, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Metrické jednotky 

Odvodené jednotky SI

veličina názov jednotky značka
plocha
objem
štvorcový meter
kubický meter
m2
m3
rýchlosť
zrýchlenie
  m.s-1
m.s-2
rovinný uhol *
priestorový uhol *
radián
steradián
rad
sr
uhlová rýchlosť
uhlové zrýchlenie
  rad.s-1
rad.s-2
frekvencia * hertz Hz, s-1
hustota   kg.m-3
sila *
tlak *
newton
pascal
N, N =  kg.m.s-2
Pa, Pa = N.m-2
práca, energia, teplo *
výkon
joule
watt
J, J = N.m
W, W = J.s-1
elektrický náboj *
potenciál, napätie *
intenzita elektrického poľa
elektrický odpor *
elektrická vodivosť *
kapacita
coulomb
volt

ohm
siemens
farad

C, C = A.s
V, V = W.A-1
V-1.m,   N.C-1
W = V.A-1
S, W-1 
F, F = A.s.V-1
magnetická indukcia *
magnetický tok *
indukčnosť *
intenzita magnetického poľa
tesla
weber
henry
T, T = Wb.m-2
Wb, Wb = V.s
H, H = V.s.A-1
A.m-1
entropia
merná tepelná kapacita
tepelná vodivosť
Celziova teplota *

stupeň Celzia

J.K-1
J.kg-1  K-1
W.m-1  K-1
0
C
svetelný tok *
osvetlenie *
žiarivosť
lumen
lux
lm,  lm = cd.sr
lx,   lx = lm.m-2
W.sr-1

* Podľa noriem STN ISO 31-0 patria medzi odvodené veličiny s vlastnými názvami.
Medzi odvodené jednotky so zvláštnymi názvami patria aj radián
a steradián, ktoré tvorili samostatnú triedu doplnkových jednotiek, ktorá
bola v roku 1995 zrušená generálnou konferenciou pre váhy a miery.

Zdroj: Fyzikálna veličina a jej jednotka

Jednotky SI

December 6, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Metrické jednotky 

Metrické jednotky


Základných jednotiek je sedem: meter, kilogram, sekunda, kelvin, ampér, kandela a mól.

Základné jednotky SI
Meno Symbol Veličina Definícia
meter
m
dĺžka Meter je dĺžka dráhy, ktorú prejde svetlo vo vákuu za 1/299792458 sekundy (podľa 17. CGPM, 1983).
kilogram
kg
hmotnosť Kilogram sa rovná hmotnosti medzinárodného prototypu kilogramu (platinoirídiový valec), ktorý je umiestnený v Medzinárodnom úrade pre miery a váhy (Bureau International des Poids et Mesures, BIPM) v Paríži (podľa 1. CGPM, 1889). Povšimnite si, že kilogram je základná jednotka SI s predponou; gram je definovaný ako odvodená jednotka, rovná 1/1000 kilogramu; predpony ako mega sa pridávajú ku gramu, nie kilogramu; napr. Mg, nie Mkg. Je to tiež jediná jednotka doteraz definovaná prototypom namiesto merateľného prírodného úkazu.
sekunda
s
čas Sekunda je trvanie presne 9192631770 periód žiarenia, ktoré zodpovedá prechodu medzi dvoma hladinami veľmi jemnej štruktúry základného stavu cézia (133Cs) pri teplote 0 kelvinov (podľa 13. CGPM, 1967-1968).
ampér
A
elektrický prúd Ampér je stály elektrický prúd, ktorý pri prechode dvoma priamymi rovnobežnými nekonečne dlhými vodičmi zanedbateľného kruhového prierezu, umiestnenými vo vákuu vo vzdialenosti 1 meter od seba, vyvolá silu 2×10 −7 newtonu na 1 meter dĺžky vodičov (podľa 9. CGPM, 1948). Jednotka je pomenovaná podľa Andrého Maria Ampéra (1775-1836).
kelvin
K
termodynamická teplota Kelvin je 1/273,16 termodynamickej teploty trojného bodu vody (podľa 13. CGPM, 1967). Jednotka je pomenovaná podľa Williama Thomsona lorda Kelvina (1824-1907).
mól
mol
látkové množstvo Mól je látkové množstvo sústavy, ktorá obsahuje práve toľko elementárných jedincov (entít), koľko je atómov v 0,012 kilogramu čistého uhlíka (12C) (podľa 14. CGPM, 1971). Pri udávani látkového množstva treba elementárne častice (entity) špecifikovať; môžu to byť atómy, molekuly, ióny, elektróny, iné častice alebo bližšie určené zoskupenia častíc. Ide približne o 6,02214199×1023 entít.
kandela
cd
svietivosť Kandela je svietivosť zdroja, ktorý v danom smere vysiela monochromatické žiarenie s frekvenciou 540×1012 hertzov, a ktorého žiarivosť v tomto smere je 1/683 wattu na steradián (podľa 16. CGPM, 1979).

Byte / B /

December 6, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Veľkosť informácií 

B

byte

Bit za sekundu / b/s (bps) /

December 6, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Prenosové rýchlosti 

b/s (bps)

bit za sekundu

Pixel / px /

December 6, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Grafické jednotky 

px

pixel

Základnou dĺžkovou jednotkou grafického zobrazenia je pixel, čo je jeden obrazovkový bod.

Jednotka pixel sa da interpretovať aj v jednotkách dĺžky a preto sa možeme stretnuť zo značkami mm, cm, in, pt a pc, ktoré predstavuju klasické rozmeri. Nieje ale nikde nadefinovane, ako se tieto jednotky zobrazia v konečném efektu, pretože existuje rôzne rozlišenie obrazoviek.

Značka Názov Prevod Počet px
mm milimetr   1mm = 3.78px
cm centimetr 1cm = 10mm 1cm = 37.8px
in palec (inch) 1in = 2,54cm 1in = 96px
pt typografický bod 72pt = 1in 3pt = 4px
*
pc pica alebo cicero 1pc = 12pt , 6pc = 1in 1pc = 16px

Typografické jednotky pt a pc se odvozujú od anglického palca. V bežnom živote sa s nimi nestretávame, ale napríklad pt je jednotka, v ktorej se udáva veľkost písmen v textových editoroch typu Wordu.

* Prevod pt na pixely je závisli na nastavenia systémového zobrazenia. Normálne sú monitori nastavené na 96 dpi (96 px na palec), čo pri 72 pt na palec dáva vzťah 3pt = 4px. Uživateľ si môže dpi monitoru zmeniť.

Curie / Ci /

December 6, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Rádioaktivita 

Ci

curie

Dočasná jednotka na vyjadrovanie aktivity rádionuklidov v jadrovej fyzike.
Označenie Ci, staršie aj C a c.
1 Ci je také množstvo rádioaktívnej látky, v ktorej nastane za 1 sekundu 37 miliárd (= 3,7 * 10^10) rádioaktívnych rozpadov. Tento počet približne súhlasí s počtom alfa-častíc vyslaných 1 gramom rádia za 1 sekundu, t.j. že rádioaktivitu rovnajúcu sa 1 Ci má 1 gram rádia.

ppm NO / ppm NO /

December 6, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: NO 

ppm NO

ppm NO

ppm SO2 / ppm SO^2 /

December 6, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: SO2 

ppm SO^2

ppm SO2

ppm NOx / ppm NOx /

ppm NOx

ppm NOx

Nasledujúca strana »