Slovník metrológie

Anglicko – slovenský slovník metrológie

Pozn.: Nižšie uvedené texty sú prekladom pôvodného dokumentu a slúžia len pre informáciu alebo, pre objasnenie zmyslu definície. Tam, kde nemôže dôjsť ku zmene zmyslu definície alebo vysvetleniu, bol ponechaný čo najvernejší preklad z anglického originálu.Accredited Laboratory –
Akreditované laborat
órium

Laboratórium, u ktorého nezávislá tretia strana
schválila odbornú kompetentnosť, používaný systém zabezpečenia kvality a
jeho nestrannosť.


Trieda meracích prístrojov, ktoré splňujú
určité metrologické požiadavky stanovené k udržaniu chýb v rozsahu
špecifikovaných medzných hodnôt.Schopnosť meradla udávať výsledky s hodnotou blízkou pravej hodnote.


Tesnosť
zhody medzi výsledkom merania a pravou hodnotou meranej veličiny.Postup, ktorým sa merací prístroj uvedie do funkčného stavu zodpovedajúceho
účelu, ktorému má slúžiť
.


Predmet vytvorený umelo, napríklad ľudskou
rukou. Príkladom artefaktov vytvorených pre účely merania sú závažia a
meracia lata.

Basic
unit (of measurement) –
Základná
(meracia) jednotka


[Meracia] jednotka pre základnú veličinu v danom systéme veličín.

BIPM
Bureau International des
Poids et Mesures
-Medzinárodný úrad pre váhy a miery.

BNM Bureau
National de Métrologie
- Národný metrologický úrad (ústav), Francie


Súbor úkonov, ktorými sa určí za stanovených
podmienok vzťah medzi hodnotami veličín udávaných meradlom alebo meracím
systémom alebo hodnotami predstavovanými materializovanou [zhmotnenou,
stelesnenou] mierou alebo referenčným materiálom a zodpovedajúcimi
hodnotami, ktoré sú realizované etalónmi.


Výsledok (výsledky) kalibrácie sa dá zaznamenať
do dokumentu, ktorý sa niekedy nazýva Kalibračný certifikát alebo
Kalibračný list.


Úplný
záznam výsledkov kalibrácie určitého meracieho zariadenia alebo artefaktu za
dlhšie časové obdobie, slúžiaci k hodnoteniu dlhodobej stability daného
meracieho zariadenia alebo meracieho artefaktu.

Calibration
interval
-
Interval kalibrácie


Časový interval medzi dvomi nasledujúcimi
kalibráciami meradla.

CCEM
- Consultative Committee for Electricity and Magnetism
Poradný výbor pre
elektrinu a magnetismus, vytvorený v roku 1927.

CCL
- Consultative Committee for Length
Poradný výbor pre dĺžku, vytvorený v
roku 1952.

CCM
-
Consultative Committee
for Mass and related quantities
– Poradný výbor pre hmotnosť a príbuzné
veličiny, vytvorený v roku 1980.

CCPR
-
Consultative Committee
for Photometry and Radiometry
Poradný výbor pre fotometriu a rádiometriu,
vytvorený v roku 1933.

CCQM
-
Consultative Committee
for Amount of Substance
Poradný výbor pre látkové množstvo.

CCRI
- Consultative Committee for Ionising Radiation
Poradný výbor pre
ionizujúce žiarenie, vytvorený v roku 1958.

CCT
-
Consultative Committee
for Thermometry
Poradný výbor pre termometriu, vytvorený v roku 1937.

CCTF
-
Consultative Committee
for Time and Frequency
Poradný výbor pre čas a kmitočet, vytvorený v roku
1956.

CCU
-
Consultative Committee
for Units
Poradný výbor pre jednotky, vytvorený v roku 1964.

CEM
-
Centro Espaňol de
Metrología
Národný metrologický ústav Španielska.

CEN
-
Comité Européen de
normalisation
Európsky výbor pre štandardizáciu.

CGPM
-
Conférence Générale des
Poids et Mesures
– Generálna konferencia pre váhy a miery. Prvý raz
sa konala v roku 1889, koná sa každé 4 roky.

Check
/ working standard – Kontrolný / pracovný etalón

Etalón bežne
používaný ku kalibrácii alebo kontrole meracích prístrojov alebo
referenčných materiálov. Pracovný etalón bežne používaný k zaisteniu
správnosti merania sa nazýva „kontrolný etalón“.

CIPM
- Comité International des
Poids et Mesures –
Medzinárodný výbor pre váhy a miery.

ČMI
(v anglických textech CMI)

- Český metrologický inštitút, národný metrologický ústav České republiky.


Súbor podobných stelesnených mier alebo meracích
prístrojov, ktorý pri spoločnom využívaní tvorí etalón.


Conventional true value (of a quantity)
Konvenčne pravá hodnota (veličiny)

Hodnota, ktorá je prisudzovaná určitej veličine
a uznávaná, niekedy formou dohody, za hodnotu s neistotou vyhovujúcou danému
účelu. Niekedy sa nazýva „stanovená hodnota“, „najlepší odhad hodnoty“,
„dohodnutá hodnota“, alebo „referenčná hodnota”- pozor, nezamieňať
s referenčnou hodnotou v zmysle stanovenej hodnoty alebo rozsahu veličiny,
ktorá ovplyvňuje výsledok merania.


Faktor, ktorým sa neopravený Výsledok merania
násobí k vyrovnaniu systematickej chyby.

Hodnota,
ktorá pri algebrickom pripočítaní k neopravenému výsledku merania vyrovnáva
systematickú chybu.

DABAK -
Dánska akreditácia.

Udeľuje akreditáciu v Dánsku pod záštitou Dánske agentúry pre obchod a
priemysel Ministerstva podnikania a priemysle.

DANIAmet – Orgán spolupráce medzi
primárnymi a referenčnými laboratóriami v Dánsku.

Rozsah, v
ktorom sa môže meniť vstupný signál v oboch smeroch, bez toho, by to
vyvolalo zmenu výstupného signálu, odozvy meradla (meracieho prístroja).


Derived
unit (of measurement) –
Odvodená (meracia) jednotka

Meracia jednotka odvodenej veličiny v danej
sústave veličín.


Prostriedok alebo látka indikujúca prítomnosť
určitého javu, bez toho by bolo nutné poskytnúť hodnotu pridruženej
veličiny. Napríklad lakmusový papierik.


Hodnota veličiny mínus jej referenčná hodnota.

DFM - Dansk Institut for
Fundamental Metrologi – národný metrologický ústav Dánska.


Pomalá zmena metrologickej charakteristiky
meradla.


EA
– European co-operation
for Accreditation – Európska spolupráca v akreditácii vznikla v septembri
1997 zlúčením EAL (Európska organizácia pre spoluprácu v oblasti
akreditácie laboratórií) a EAC (Európska organizácia pre akreditáciu
certifikácie).

EAC
- Viď EA.

EAL - Viď EA.

Error
(of a measuring instrument), largest permissible; Maximum permissible error
(of a measuring instrument); Limits of permissible error (of a
measuring instrument) –

Najväčšia dovolená chyby (meracieho prístroja); medza dovolenej chyby
(meracieho prístroja)

Maximálne
hodnoty pre prípustnou chybu podľa specifikácií, predpisov atď. pre dané
meradlo.


Systematické vykazovanie chyby u meradla.


Error limit (for a measuring instrument)
- Medza chyby (pre meradlo)

Maximálne hodnoty pre chybu prípustnú podľa
špecifikácií, predpisov atď. pre dané meradlo.

EUROlab -
Organizácia pre
dobrovoľnú spoluprácu skúšobných a kalibračných laboratórií v Európe
.

EUROMET - Organizácia pre
spoluprácu 22 národných metrologických ústavov v Európe, Turecku a Európskej
komisie.

Fundamental
Metrology
- viď Metrology,
fundamental

General
conference on measures and weights – Generálna konferencia pre váhy a miery
.
Viď CGPM

GLP
- Good Laboratory Practice – Správna laboratórna prax. Akreditační orgány
schvaľujú laboratória v súlade s pravidlami GLP OECD.

GUM - Guide to the Expression
of Uncertainty in Measurement – Príručka pre vyjadrovanie neistoty v oblasti
merania. Príručku vydali BIPM, IEC, ISO, OIML a IFCC (Medzinárodná federácia
klinickej chémie), IUPAC (Medzinárodná únia čistej a aplikovanej chémie) a
IUPAP (Medzinárodná únia čistej a aplikovanej fyziky).


History,
measuring equipment - História meracieho zariadenia


Viď Calibration history – Historia kalibrácie.

IEC
- International Electrotechnical Commission
- Medzinárodná elektrotechnická
komisia.


Hodnota (merateľnej) veličiny udávaná meradlom.Veličina, ktorá nie je meranou veličinou
(veličinou podliehajúcou meraniu), avšak ktorá má vplyv na výsledok merania.


Koeficient, ktorým je nutné vynásobiť priamu
indikáciu meradla, aby bola uvedená indikovaná hodnota meranej veličiny,
alebo aby bola vypočítaná hodnota meranej veličiny.


Etalón uznaný
Medzinárodnou dohodou k tomu, aby slúžil v medzinárodnom rozsahu, ako základ
pre stanovenie hodnôt iných etalónov danej veličiny.


národný metrologický ústav Portugalska


IRMM
– Institute for
Reference Materials and Measurements – Ústav referenčných materiálov a
merania, Stredisko spoločného výskumu Európskej komisie.

ISO
- International Organisation for
Standardisation – Medzinárodná organizácia pre normalizáciu.


Justervesenet
– národný
metrologický ústav Nórska.


Legal metrology – Legálna metrologia,

Viď Metrology, legal – Metrológia, legálna


Súbor opatrení nutných k udržovaniu
metrologických charakteristík meracieho etalónu v náležitých medziach.


Predmet, ktorý má trvale behom používania
reprodukovať alebo zaisťovať reprodukciu alebo poskytovať jednu alebo viac
známych hodnôt danej veličiny; jedná sa napríklad o závažia, objemovú mieru,
základnú mierku, alebo referenčný materiál.


Maximum permissible errors (of a measuring instrument)
- Maximálne prípustné
chyby (meradla)

Krajné hodnoty chyby povolené špecifikáciami,
predpismi atď. pre dané meradlo.


Konkrétna veličina , ktorá je predmetom merania.

Súbor špecificky popísaných činností, ktoré sú
používané pri bližšie určených meraniach, podľa danej metódy merania.


Súbor činností, ktorých cieľom je stanoviť
hodnotu určitej veličiny.


Materiálna miera, meradlo, referenčný materiál alebo merací systém určený k
definovaniu, realizácii, uchovaniu alebo reprodukcii jednotky alebo jednej
či viac hodnôt niektorej veličiny majúci slúžiť ako referencia.


Etalón uznaný
Medzinárodnou dohodou k tomu, aby slúžil v medzinárodnom rozsahu, ako základ
pre stanovenie hodnôt iných etalónov danej veličiny.


Súbor operacií nutných k udržiavaniu
metrologických charakteristík meracieho etalónu v náležitých medziach.


Etalón uznaný
národným rozhodnutím k tomu, aby slúžil v danej zemi ako základ pre
stanovenie hodnôt iných etalónov danej veličiny.

Pozn.: Označenie „národný etalón“, proti
predtým používanému „štátny etalón“, zaviedla ČSN 01 0115 z októbra 1996.
Dôvodom mohla byť snaha po harmonizácii s terminológiou užívanou v anglicky
hovoriacich zemiach. Pritom o správnosti interpretácie a prekladu slova „national“
môžu byť pochybnosti. Pretože platný zákon o metrológii pracuje s označením
„štátny“, je potrebné sa pridržať tohto znenia. Prekladáme teda „national
standard“ = „štátny etalón“.


Measurement unit – Meracia jednotka

Viz
Unit of measurement – Určitá hodnota veličiny, definovaná a prijatá dohodou,
podľa nej sú iné veličiny rovnakého druhu porovnávané za účelom vyjadrenia
ich hodnôt vo vzťahu k tejto veličine.

Rada prvkov meracieho prístroja alebo meracieho
systému, ktorá vytvára cestu pre merací signál od vstupu až po výstup.

Výsledok merania mínus pravá hodnota meranej
veličiny.


Ak je potrebné odlíšiť „chybu” od „relatívnej
chyby”, nazýva sa prvý výraz niekedy „absolútna chyba merania”.


Zariadenie určené k meraniu, samostatné alebo v
spojení s prídavným zariadením.

Súbor hodnôt meraných veličín, u ktorých sa má
chyba meradla nachádzať v určených medziach.

Hodnota pričlenená určitej meranej veličine, ku
ktorej sa dospelo meraniami.

Úplný súbor meradiel a ďalších zariadení
sústredených k vykonávaniu určitých meraní.

Jednotka merania, ktorá nepatrí do daného
systému jednotiek.

spolkový úrad pre metrológiu a akreditáciu – národný metrologický ústav
Švajčiarska.


Medzinárodná dohoda prijatá v roku 1875 k zaisteniu globálneho jednotného
systému meracích jednotiek. V roku 1998 mala Konvencia 48 členských štátov.


Logický sled operácií obecne popísaných, ktoré
sa vykonávajú pri meraniach.


Merací systém založený na metre a kilogramu.
Následne rozpracovaný do systému SI.


Metrology
subject field – Metrologický obor


Metrológia sa delí do 11 oborov.

Neexistuje žiadna Medzinárodná definicia výrazu
„fundamentálna metrológia”, napriek tomu sa tento výraz používa k označeniu
najpresnejšej úrovne merania v danej disciplíne.

Zabezpečuje náležitú funkciu meradiel používaných v priemysle a taktiež vo
výrobných a skúšobných procesoch.


Zaisťuje presnosť merania tam, kde merané
hodnoty môžu mať vplyv na zdravie a bezpečnosť, alebo na priehľadnosť
finančných transakcií.


Usiluje o definovanie, rozvoj a uchovávanie
etalónov.

MID
- Measuring Instruments DirectiveSmernice pre meradlá

Systém
meracích jednotiek vychádzajúci z metra, kilogramu, sekundy a ampéru. V roku
1954 bol tento systém rozšírený o jednotky kelvin a kandela a obdržal názov
SI.


Etalón
schválený národným rozhodnutím pre danú zem ako základ pre pričleňovanie
hodnôt iným etalónom danej veličiny.


National
Metrology Institute NMI – Národný metrologický ústav


Laboratórium, ktoré je prostredníctvom
nadväznosti na primárne laboratóriá v iných zemiach schopné kalibrovať danú
meranú veličinu vo vlastnej zemi na najvyššej poskytovanej úrovni.


NIST
National Institute
of Standards and Technology
– Národný ústav pre normalizáciu a techniku,
národný metrologický ústav Spojených štátov (federálny).

NMI - Často používaná anglická
skratka pre národný metrologický ústav niektorej zeme.

NMi-VSL
- Netherlands Meetinstituut
- Van Swinden Laboratorium. Národný metrologický ústav Holanska.

NPL
- National Physical Laboratory
– Národné fyzikálne laboratórium, národný
metrologický ústav Veľkej Británie.

NRC
- National Research Council, Institute for National Measurement Standards
-
Národná rada pre výskum, ústav národných etalónov, národný metrologický
ústav Kanady.

OFMET
-
Office Fédéral de
Métrologie

Toto bola anglická verzia označenie švajčiarskeho národného
metrologického inštitútu, nemecky EAM, teraz viď METAS.

OIML
- Organisation
Internationale de Métrologie Légale.
Medzinárodná organizácia pre legálnu
metrológiu.


Performance testing (laboratory) -
Overenie spôsobilosti (laboratória)

Určenie
skúšobných schopností laboratória pomocou porovnávacích skúšok vykonávaných
medzi laboratóriami.


Primary laboratory -
Primárne laboratór
ium


Laboratórium, ktoré vykonáva medzinárodne
schválený výskum v oblasti fundamentálnej metrológie a ktoré realizuje a
uchováva etalóny na najvyššej Medzinárodnej úrovni.


Primary
method – Primárna metóda


Kvalitatívne najvyššia metrologická metóda,
ktorá ak je uplatňovaná, môže plne popísať a pochopiť a pre ktorú môže
poskytnúť úplný rozbor neistoty v jednotkách SI, a preto možno jej výsledky
prijať bez odkazu na etalón meranej veličiny.


Primary
reference material – Primárny referenčný materiál


Viď Reference material, primary – Referenčný
materiál, primárny.


Primary
standard – Primárny etalón


Etalón, ktorý
je určený, alebo všeobecne považovaný za etalón s najvyššími metrologickými
vlastnosťami a ktorého hodnota je uznávaná bez naviazania na iné etalóny tej
istej veličiny.


Principle of
measurement – Princíp merania


Vedecký základ meracej metódy.


Prototype – Prototyp


Artefakt definujúci určitú meraciu jednotku.
Prototyp kilogramu (závažie 1 kg) v Paríži je dnes jediným prototypom v
sústave SI.

PTB
-
Physikalisch-Technische
Bundesanstalt – Spolkový fyzikálno-technický ústav. Národný metrologický
ústav Nemecka.


Quantity (measurable) – Veličina
(merateľná)


Atribút určitého javu, telesa alebo látky, ktorý
sa dá kvalitatívne odlíšiť a kvantitatívne určiť.


Quantity
derived – Odvodená veličina


Veličina definovaná v sústave veličín ako
funkcia základných veličín tejto sústavy.


Quantity
dimension – Rozmer veličiny


Výraz, ktorý vyjadruje veličinu zo sústavy
veličín ako súčin mocnín činiteľov predstavujúcich základné veličiny tejto
sústavy.


Random error
- Náhodná chyba

Výsledok
merania mínus stredná hodnota, ktorá by vznikla z nekonečného počtu merania
tej istej meranej veličiny uskutočnených za podmienok opakovateľnosti.


Reference
conditions – Referenčné podmienky


Podmienky použitia predpísané pre skúšanie
funkčnej spôsobilosti meradla, alebo pre vzájomné porovnanie výsledkov
merania.


Reference laboratory -
Referenčné laborat
órium


Viď National reference laboratory – Národné
referenčné laboratórium.


Reference
material (CRM), certified – Referenčný materiál (CRM), certifikovaný


Referenčný materiál s pripojeným osvedčením,
ktorý má jednu alebo niekoľko vlastností, ktorých hodnota je certifikovaná
postupom, ktorý zisťuje nadväznosť na presnú realizáciu jednotky, v ktorých
sú vyjadrené hodnoty týchto vlastností a ktorej každá certifikovaná hodnota
je sprevádzaná stanovenou neistotou s danou úrovňou spoľahlivosti.


Reference
material (RM) – Referenčný materiál


Materiál alebo látka, ktorých jedna alebo viac
hodnôt vlastností sú dostatočne homogénne a stanovené s dostatočnou úrovňou
k použitiu pre kalibráciu prístrojového vybavenia, vyhodnoteniu merania
alebo pre stanovenie hodnôt materiálov.


Reference material,
primary – Referenčný materiál, primárn
y


Referenčný materiál, ktorý má najvyššie
metrologické kvality a ktorého hodnota je zistená použitím primárnej metódy.


Reference
standard – Referenčný etalón


Všeobecne etalón najvyššej metrologické kvality, ktorý je dostupný na danom
mieste alebo v danej organizácii a z neho sú odvodené merania vykonávané na
danom mieste.


Reference
values – Referenčné hodnoty


Súčasť referenčných podmienok pre ovplyvňujúce
veličiny, ktoré pôsobia na merací prístroj. Viď tiež Values, determined -
Hodnoty, určené.


Relative
error – Relatívna chyba


Podiel chyby merania na pravej hodnote meranej
veličiny.


Repeatability (of a measuring instrument)
- Opakovateľnosť (meradla)


Schopnosť meradla poskytovať veľmi blízke
indikácie pri opakovaných meraniach tej istej meranej veličiny za tých
istých podmienok merania.


Repeatability (of results of measurements)
- Opakovateľnosť (výsledkov merania)


Tesnosť zhody medzi výsledkami následných meraní
tej istej meranej veličiny vykonávaných za rovnakých podmienok merania.


Reproducibility (of results of
measurements) – Reprodukovateľnosť (výsledkov merania)


Tesnosť zhody medzi výsledkami merania tej istej
meranej veličiny vykonávaných za zmenených podmienok merania.


Response -
Odozva


Vstupný signál pre merací systém sa dá nazvať
stimulom a výstupní signál sa dá nazvať odozvou.


Result,
corrected – Výsledok, opravený


Výsledok merania po oprave systematickej chyby.


Scale
division – Delenie stupnice

Časť
stupnice medzi ktorýmikoľvek dvoma susednými značkami na stupnici.


Scale range -
Rozsah stupnice


Súbor hodnôt vymedzený krajnými indikáciami na
analógovom meradle.


Scale spacing
- Medzera stupnice


Vzdialenosť medzi dvoma následnými susednými
značkami na stupnici meraná po celej dĺžke stupnice.


Secondary
standard – Sekundárny etalón


Etalón,
ktorého hodnota je určená na základe porovnania s primárnym etalónom tej
istej veličiny.


Sensor -
Snímač


Prvok na meradle alebo meracom reťazci, ktorý je
priamo ovplyvnený meranou veličinou.


SI system – Sústava SI


Medzinárodná sústava jednotiek (Le Système
International d’Unités), ktorá nadväzuje na formálnu definíciu všetkých
základných jednotiek SI a bola schválená Generálnou konferenciou pre váhy a
miery.


SI unit – Jednotka SI


Jednotka v rámci sústavy SI.

SMIS - Ústav štandardizácie a
metrológie Slovinska, národný metrologický ústav Slovinska.

SMU - Slovenský metrologický
ústav, národný metrologický ústav Slovenské republiky.

SP - Sveriges Provnings- och
Forskingsinstitut, národný metrologický ústav Švédska.


Span -
Rozpätie


Prostá hodnota rozdielu medzi dvoma medznými
hodnotami menovitého rozsahu.


Stability – Stabilita


Schopnosť meradla uchovávať svoje metrologické
charakteristiky v priebehu času.


Standard deviation, experimental – Štandardná odchýlka,

experimentálna


Parameter s pre sériu n merania tej istej
meranej veličiny, charakterizuje rozptyl výsledkov a je udávaný vzorcom pre
štandardnú odchýlku.


Standard – Etalón


Viď Etalón.


Standard, collective – Etalón, skupinový

Súbor
podobných stelesnených mier alebo meradiel, ktorý pri ich spoločnom použití
tvorí jeden etalón sa nazýva skupinový etalón.


Standard, transfer – Etalón, porovnávací


Etalón
používaný ako Prostriedok k porovnávaniu etalónov.


Standard, travelling – Etalón, cestovn
ý


Etalón,
niekedy špeciálna konštrukcia, používaný pri vykonávaní porovnávania medzi
etalónmi na rôznych miestach.


Stimulus -
Stimul


Vstupný signál pre merací systém sa dá nazývať
stimulom a výstupní signál sa dá nazývať odozvou.


System of
measurement units – Sústava meracích jednotiek

Súbor
základných a odvodených jednotiek pre danú sústavu veličín, ktoré sú
definované podľa daných pravidiel.


System of units -
Sústava jednotiek


Viď Sústava meracích jednotiek.


Systematic
error – Systematická chyba

Strední
hodnota, ktorá by vznikla z nekonečného počtu merania tej istej meranej
veličiny uskutočnených za podmienok opakovateľnosti, od ktorej sa odčíta
pravá hodnota meranej veličiny.


Testing -
Skúšanie


Technický postup skladajúci sa z určenia jednej
alebo viac charakteristík daného produktu, procesu alebo služby v súlade sa
špecifikovaným postupom.


Threshold, resolution capability (discrimination)
- Prah citlivosti


Najväčšia zmena vstupného signálu, ktorá
nespôsobí žiadnu pozorovateľnú zmenu výstupného signálu meracieho prístroja,
pričom zmena vstupného signálu sa uskutočňuje pomaly a monotónne.


Traceability
chain – Reťazec nadväznosti


Nepretržitý reťazec porovnávaní je definovaný
pod heslom Traceability – Nadväznosť.


Traceability
- Nadväznosť


Vlastnosť výsledku merania alebo hodnoty etalónu,
ktorou môže byť určený vzťah k uvedeným referenciám, spravidla národným
alebo medzinárodným etalónom, cez neprerušený reťazec porovnaní, ktorých
neistoty sú uvedené.


Transfer equipment – Porovnávacie zariadenie


Výraz „porovnávacie zariadenie“ je potrebné
používať vtedy, ak porovnávací prostriedok nie je etalón.


Transfer standard – Porovnávací etalón


Etalón
používaný ako prostriedok k porovnávaniu etalónov.


Transparency -
Neutrálnos
ť


Schopnosť meracieho prístroja neovplyvňovať
meranú veličinu.


Travelling
standard – Cestovný etalón


Viď Standard, travelling – Etalón, cestovný.


True value (of a quantity) – Pravá
hodnota (veličiny)


Hodnota, ktorá je v zhode s definíciou danej
bližšie určenej veličiny.


Uncertainty
of measurement – Neistota merania


Parameter spojený s výsledkom merania, ktorý
charakterizuje rozptyl hodnôt, ktoré môžeme reálne prisudzovať meranej
veličine. Obvykle sa uznáva odhad neistoty v súlade so smernicami GUM.


Unit (of measurement) – Jednotka
(meracia)


Bližšie určená veličina, definovaná a schválená
dohodou, pomocou ktorej sa porovnávajú iné veličiny toho druhu k vyjadreniu
ich veľkosti voči tejto veličine.


Unit of measurement (derived),
coherent – Jednotka merania (odvodená), koherentn
á


Odvodená (meracia) jednotka, ktorá môže byť
vyjadrená ako súčin mocnín základných jednotiek, pričom súčiniteľ úmernosti
je rovný jednej.


Value (of a
measurand), transformed – Hodnota (meranej veličiny), transformovaná


Hodnota meracieho signálu, ktorá vyjadruje danú
meranú veličinu.


Value (of a quantity) – Hodnota
(veličiny)

Veľkosť
bližšie určenej veličiny obecne vyjadrená ako (meracia) jednotka násobená
číselnou hodnotou.


Value,
nominal – Hodnota, menovitá


Zaokrúhlená alebo približná hodnota
charakteristiky meradla, ktorá poskytuje vodítko pre jeho použitie.


Values,
derived – Hodnoty, odvodené


Podmienky používania slúžiace k udržaniu
metrologických charakteristík meradla v rámci stanovených medzí.


Working range
- Pracovný rozsah


Súbor hodnôt meraných veličín, pre ktoré sa
predpokladá, že chyba meracieho prístroja ležia v rozsahu špecifikovaných
medzných hodnôt.


Working
standard – Pracovný etalón


Etalón, ktorý
je bežne používaný pre kalibrovanie alebo kontrolu stelesnených mier,
meracích prístrojov alebo referenčných materiálov.


Zdroj: Metrona