Odvodené jednotky SI

December 6, 2010 by
Filed under: Metrické jednotky 

Odvodené jednotky SI

veličina názov jednotky značka
plocha
objem
štvorcový meter
kubický meter
m2
m3
rýchlosť
zrýchlenie
  m.s-1
m.s-2
rovinný uhol *
priestorový uhol *
radián
steradián
rad
sr
uhlová rýchlosť
uhlové zrýchlenie
  rad.s-1
rad.s-2
frekvencia * hertz Hz, s-1
hustota   kg.m-3
sila *
tlak *
newton
pascal
N, N =  kg.m.s-2
Pa, Pa = N.m-2
práca, energia, teplo *
výkon
joule
watt
J, J = N.m
W, W = J.s-1
elektrický náboj *
potenciál, napätie *
intenzita elektrického poľa
elektrický odpor *
elektrická vodivosť *
kapacita
coulomb
volt

ohm
siemens
farad

C, C = A.s
V, V = W.A-1
V-1.m,   N.C-1
W = V.A-1
S, W-1 
F, F = A.s.V-1
magnetická indukcia *
magnetický tok *
indukčnosť *
intenzita magnetického poľa
tesla
weber
henry
T, T = Wb.m-2
Wb, Wb = V.s
H, H = V.s.A-1
A.m-1
entropia
merná tepelná kapacita
tepelná vodivosť
Celziova teplota *

stupeň Celzia

J.K-1
J.kg-1  K-1
W.m-1  K-1
0
C
svetelný tok *
osvetlenie *
žiarivosť
lumen
lux
lm,  lm = cd.sr
lx,   lx = lm.m-2
W.sr-1

* Podľa noriem STN ISO 31-0 patria medzi odvodené veličiny s vlastnými názvami.
Medzi odvodené jednotky so zvláštnymi názvami patria aj radián
a steradián, ktoré tvorili samostatnú triedu doplnkových jednotiek, ktorá
bola v roku 1995 zrušená generálnou konferenciou pre váhy a miery.

Zdroj: Fyzikálna veličina a jej jednotka

Comments


Comments are closed.