ppm CO / ppm CO /

December 6, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: CO, Ľahký vykurovací olej - CO, Zemný plyn - CO 

ppm CO

ppm CO

Mol / mol /

December 6, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Látkové množstvo 

mol

mol

Základná jednotka SI.
1 mol je jednotkou látkového množstva, ktorá obsahuje práve toľko elementárnych jedincov (entit), ako je atómov v 0,012 kg nuklidu uhlíka 12 (presne).
Ak sa používa mol, majú byť príslušní elementárni jedinci (entity) bližšie špecifikovaní. Môžu nimi byť atómy, molekuly, ionty, elektrony, iné častice alebo bližšie určené zoskupenia týchto častíc.

Číselná hodnota látkového množstva sa určuje vzťahom n = m/M, t.j. podielom hmotnosti daného množstva látky a jej mólovej hmotnosti M.

Pojmom mólová hmotnosť rozumieme hmotnosť pripadajúcu na jeden mól určitej chemicky čistej homogennej látky. Jednotkou tejto veličiny je kg/mol a je určená podielom hmotnosti m a látkového množstva danej látky n

M = m/n.
Číselná hodnota mólovej hmotnosti, vyjadrená jednotkou kg/mol a vynásobená 1000, je totožná s relatívnou molekulovou hmotnosťou (pri zlúčeninách), resp. s relatívnou atómovou hmotnosťou (pri prvkoch).

Watt na štvorcový meter a kelvin na štvrtú / W/m^2 K^4 /

December 6, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Súčiniteľ sálania "c" 

W/m^2 K^4

watt na štvorcový meter a kelvin na štvrtú

Watt na štvorcový meter a kelvin / W/m^2 K /

December 6, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Súčiniteľ prechodu tepla "k" 

W/m^2 K

watt na štvorcový meter a kelvin

Watt na meter a kelvin / W/m K /

December 6, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Špecifická tepelná vodivosť 

W/m K

watt na meter a kelvin

Joule na kilogram a kelvin / J/kg K /

J/kg K

joule na kilogram a kelvin

Joule na kelvin / J/K /

December 6, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Tepelná kapacita 

J/K

joule na kelvin

Hlavná jednotka tepelnej kapacity SI.
Joule na kelvin je tepelná kapacita hmotného objektu, na ktorého ohriatie o 1 K treba tepelnú energiu 1 J.
J/K = m^2 * kg * s^-2 * K^-1

Joule na gram / J/g /

December 6, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Špecifická energia (Mer.skup.teplo) 

J/g

joule na gram

Joule na kubický meter / J/m^3 /

December 6, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Objemová hustota energie 

J/m^3

joule na kubický meter

Watthodina / Wh /

December 6, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Energia, práca a teplo 

Wh

watthodina

« Predošlá stranaNasledujúca strana »