Mol / mol /

December 6, 2010 by
Filed under: Látkové množstvo 

mol

mol

Základná jednotka SI.
1 mol je jednotkou látkového množstva, ktorá obsahuje práve toľko elementárnych jedincov (entit), ako je atómov v 0,012 kg nuklidu uhlíka 12 (presne).
Ak sa používa mol, majú byť príslušní elementárni jedinci (entity) bližšie špecifikovaní. Môžu nimi byť atómy, molekuly, ionty, elektrony, iné častice alebo bližšie určené zoskupenia týchto častíc.

Číselná hodnota látkového množstva sa určuje vzťahom n = m/M, t.j. podielom hmotnosti daného množstva látky a jej mólovej hmotnosti M.

Pojmom mólová hmotnosť rozumieme hmotnosť pripadajúcu na jeden mól určitej chemicky čistej homogennej látky. Jednotkou tejto veličiny je kg/mol a je určená podielom hmotnosti m a látkového množstva danej látky n

M = m/n.
Číselná hodnota mólovej hmotnosti, vyjadrená jednotkou kg/mol a vynásobená 1000, je totožná s relatívnou molekulovou hmotnosťou (pri zlúčeninách), resp. s relatívnou atómovou hmotnosťou (pri prvkoch).

Comments


Comments are closed.