Watt na štvorcový meter / W/m^2 /

December 6, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Hustota tepelného toku 

W/m^2

watt na štvorcový meter

Watt / W /

December 6, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Výkon (Tepelný tok) 

W

watt

Odvodená jednotka SI.
Watt je výkon, pri ktorom sa rovnomerne vykoná práca 1 joulu za 1 sekundu.
1 W=1 J/s=1 Nm/s

Kubický meter za sekundu / m^3/s /

December 6, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Prietok (objemový a hmotnostný) 

m^3/s

kubický meter za sekundu

Odvodená jednotka SI.
Kubický meter za sekundu je objemový prietok homogénnej tekutiny objemu 1 m3, ktorý pretečie daným prierezom za 1 sekundu.

Joule na kilogram / J/kg /

December 6, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Merná energia čerpadla 

J/kg

Joule na kilogram

Pascal / Pa /

December 6, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Tlak 

Pa

pascal

Odvodená jednotka SI.
Pascal je tlak, ktorý vyvolá sila 1 newtonu rovnomerne rozložená na rovinnej ploche s obsahom 1 štvorcového metra, kolmej na smer sily.

Teplota Kelvina T / K /

December 6, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Teplota 

K

teplota Kelvina T

Základná jednotka SI.
Kelvin je 1/273,16 časť termodynamickej teploty trojitého bodu vody.
Kelvinova stupnica T[K] je definovaná trojitým bodom čistej vody.
Absolútna nula = 0 K.
Teplota tuhnutia čistej vody = 273,15 K.
Trojitý bod čistej vody = 273,16 K (presne).
Teplota varu čistej vody = 373,15 K.

Milimol na liter / mmol/l /

December 6, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Tvrdosť vody 

mmol/l

milimol na liter

Pascal sekunda / Pa.s /

December 6, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Dynamická viskozita 

Pa.s

pascal sekunda

Odvodená jednotka SI.
Pascal sekunda je dynamická viskozita laminárne prúdiacej tekutiny, v ktorej pri gradiente rýchlosti 1 za sekundu (recipročná sekunda) naprieč prúdu vzniká tangenciálne napätie 1 pascalu.

Štvorcový meter za sekundu / m^2/s /

December 6, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Kinematická viskozita 

m^2/s

štvorcový meter za sekundu

Odvodená jednotka SI.
Štvorcový meter za sekundu je kinematická viskozita tekutiny s hustotou 1 kg/m3, ktorej dynamická viskozita je 1 pascal sekunda.

Decibel / db /

December 6, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Hladina intenzity zvuku 

dB

decibel

Bezrozmerná logaritmická jednotka vyjadrujúca hladinu akustickej intenzity, akustického výkonu, resp. akustického tlaku, a pomer dvoch elektrických veličín. Udáva sa v dekadických logaritmoch.
V akustike je napr. hladina intenzity zvuku v dB definovaná vzťahom dB= 10 log (I/Io), pričom
I – je intenzita zvuku
Io – je prahová intenzita zvuku, t.j. 10^-12 W/m^2 (prahová intenzita čistého tónu frekvencie 1000 Hz).
Z tejto rovnice dostaneme
I = Io * 10^1/10 = 1,259 Io,
čiže zvýšenie hladiny intenzity o 1 dB znamená zväčšenie fyzikálnej intenzity zvuku v pomere 1,259, t.j. o 25,9 %. Je to približne zvýšenie, ktoré ešte možno rozoznať sluchom.

« Predošlá stranaNasledujúca strana »